Billund Motorflyveklub
stiftet den 4. juli 1966

1.
Klubbens navn er Billund Motorflyveklub. Dens hjemsted er Billund, og kalenderĂĄret er forretningsĂĄret.

2.
Klubben har til formĂĄl:
at fremme interessen for flyvningen
at virke for praktiske foranstaltninger, der kan fremme og lette privatflyvningen
at arrangere underholdende og belærende foredrag og film, der kan udbrede kendskabet til flyvning.
at give rĂĄd og vejledning for medlemmer, der agter at uddanne sig som flyvere
at medlemmerne fĂĄr den billigst mulige adgang til at erhverve certifikat

3.
Som aktive medlemmer kan optages enhver uberygtet dansk  mand eller kvinde, der er fyldt 18 ĂĄr, og som er indehaver af, eller har haft dansk privatflyvercertifikat (A). Ethvert spørgsmĂĄl om optagelse i klubben afgøres endeligt i bestyrelsen.

Byer, kommuner, firmaer, institutioner og enkeltpersoner uden certifikat kan opnå medlemskab som passive medlemmer mod erlæggelse af nærmere fastsat bidrag. Intet aktivt medlem har mere end en stemme.

4.
Man ophører med at være medlem af klubben:
ved udmeldelse, der mĂĄ finde sted skriftligt til bestyrelsen med en mĂĄneds varsel til en 1. januar
ved kontingentrestance i over en mĂĄned trods skriftligt pĂĄkrav
ved eksklusion, når bestyrelsen skønner, at et medlem modarbejder klubbens formål, eller når et
medlem skønnes af have gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens anseelse.

Før en sådan eksklusion finder sted, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling,
der har den endelige afgørelse.
Ved medlemsrettens ophør bortfalder enhver ret for den udtrædende med hensyn til klubbens formue eller andre rettigheder.

5.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år i februar måned, og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.
Meddelelsen skal indeholde mødets dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen ønsker det, eller når begæring derom fremsættes af 1/4 af medlemmerne, dog mindst af 10, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på mødet, jfr. § 4, stk. c.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter derom fremsat begæring og med 14 dages varsel.
På hver generalforsamling vælges en dirigent, der leder forhandlingerne.
Afstemning skal foregå ved almindelig håndsoprækning, men dog skriftligt, dersom blot eet medlem måtte ønske det.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en særlig protokol, der underskrives af formanden og dirigenten og derefter har fuld beviskraft.

6.
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
Ă…rsberetning fra bestyrelsen
Aflæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af revisor
Evt. indkomne forslag
Derefter kan ethvert spørgsmål af interesse for klubben bringes frem til diskussion. Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må dog senest 8 dage forinden generalforsamlingens afholdelse være bestyrelsen i hænde.

7.
På generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende aktiv medlem en stemme. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræves til en beslutning om klubbens opløsning eller om ændring i lovene, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer er tilstede, og at mindst halvdelen af de mødte stemmer for opløsning eller ændringen.
Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er tilstede, men halvdelen af de mødte stemmer for opløsningen eller ændringen, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen da træffes ved simpel majoritet og uden hensyn til de mødendes antal.

8.
Klubbens ledes af en bestyrelse pĂĄ 4 – 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen tor to ĂĄr ad gangen, men sĂĄledes at der pĂĄ den første ordinære generalforsamling (i februar 1974) afgĂĄr 3 medlemmer og pĂĄ næste ordinære generalforsamling 4 medlemmer. Rækkefølgen afgøres ved lodtrækning.
Genvalg kan finde sted med mindre medlemmet modsætter sig det. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

9.
Ved den ordinære generalforsamling vælges en revisor. Kassereren opstiller og afstemmer regnskabet, som bestyrelsen indstiller til godkendelse på generalforsamlingen. Revisoren reviderer regnskabet før generalforsamlingen og påtegner det med eller uden bemærkninger.

10.
Klubbens formue og kontante pengemidler med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut (bank eller sparekasse).
Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.

Bestyrelsen bemyndiges af formanden til at optage og afvikle lån i anerkendte pengeinstitutter samt afgive fornøden sikkerhedsstillelse i forbindelse hermed. I disse tilfælde kræves underskrift af hele bestyrelsen.
I tilfælde af klubbens opløsning overgår dens formue til Kongelig Dansk Aeroklubs administration. Selskabet skal administrere formuen særskilt og skal overdrage den til en eventuelt senere ny oprettet flyveklub i Billund, såfremt det skønnes, at formuen på forsvarlig måde vil blive anvendt til flyvningens tjeneste.

Lovene er ændret i overensstemmelse med beslutning på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 1974.
Lovene er ændret i overensstemmelse med beslutning på ekstraordinær generalforsamling den 14. februar 1996.